Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden custom ontwerpen

 

Anoes Melse – Illustrator en eigenaar van Liefs Anoes, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 76273865, hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle opgestelde offertes en overeenkomsten voor custom ontwerpen.

 

Inhoudsopgave

1. Schetsfase en deadline
2. Wijziging of annulering opdracht
3. 
Veranderingen in de illustraties
4. Naamsvermelding
5. Auteursrecht
6. Eigendomsrecht
7. Logo
8. Exclusiviteit
9. Aanleveren
10. Licenties
11. Schade
12. Betaling

 

1. Schetsfase en deadline

a) Bij aanvang van de opdracht wordt afgesproken hoeveel verbeterrondes bij de prijs inbegrepen zijn.
b) Afspraken over (tussentijdse) deadlines, worden van te voren afgesproken in gezamenlijk overleg.

Vertraging door late reactie van de opdrachtgever, kan zorgen voor verschuiving van de deadline. Door op tijd feedback te geven op aangeleverde schetsen of uitwerkingen, kan dit worden voorkomen.

 

2. Wijziging, of annulering opdracht

a) Bij meerwerk of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht of wijziging van de briefing, zal in gezamenlijk overleg een meerprijs worden bepaald op basis van het voor de illustrator gebruikelijke honorarium.
b) Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd voor het al gedane werk, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van de illustrator.

 

3. Veranderingen in de illustraties

Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder toestemming van de illustrator, veranderingen in de illustraties aan te (laten) brengen.

 

4. Naamsvermelding

De naam van de illustrator moet op passende wijze in de publicatie vermeld worden.

 

5. Auteursrecht

a) Mits anders afgesproken, blijft het auteursrecht bij de illustrator.

b) De opdrachtgever verkrijgt, tenzij anders afgesproken, door betaling het exclusieve recht om de illustraties te publiceren in de afgesproken uitgave.

c) Mocht de opdrachtgever de illustraties vaker willen gebruiken, in een herdruk of in extra materiaal, dan wordt hierover eerst contact opgenomen met de illustrator, en kunnen we daar een vergoeding voor afspreken.

d) De illustrator heeft het recht om het ontwerp of foto’s hiervan te gebruiken voor eigen (promotionele) doeleinden.

 

6. Eigendomsrecht

Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijven de papieren illustraties eigendom van de illustrator.

 

7. Logo

De illustrator zet op elk ontwerp haar logo, tenzij anders is afgesproken in overleg.

 

8. Exclusiviteit

De illustrator garandeert dat het geleverde werk origineel is. Ook zal de illustrator de illustraties niet aan derden verkopen, voor ten minste 1 jaar, tenzij anders is afgesproken in overleg.

 

9. Aanleveren

a) De illustrator is niet verantwoordelijk voor tekst-en of spellingsfouten. Na de definitieve controle is het akkoord van de opdrachtgever over ontwerp, omschrijving en aantallen bindend.

b) De kleur van het beeldscherm of printer kan afwijken van kleur bij de drukker. Om zeker te zijn van de juiste kleur wordt aangeraden om een drukproef te bestellen. De illustrator is niet aansprakelijk als de uiteindelijke kleur niet correct blijkt te zijn zonder het bestellen van een drukproef.

c) Wanneer de opdrachtgever een foto/gedichtje/tekst aanlevert, wordt er vanuit gegaan dat deze is vrijgegeven voor gebruik en de rechten zijn betaald. Wanneer dit niet zo is, is de opdracht gever zelf aansprakelijk voor eventuele auteursrechtclaims.

 

10. Licenties

In de meeste gevallen is er sprake van een basislicentie, dit betekent dat de opdrachtgever het ontwerp alleen voor de afgesproken uiting kan gebruiken; bijvoorbeeld poster, boek, of ansichtkaart. Mocht de opdrachtgever de illustraties later nog eens willen gebruiken voor andere producten, is zij verplicht de illustrator een licentiebedrag te betalen, dit betreft een licentiepercentage van 30% van het ontwerpbedrag.

 

11. Schade

De illustrator is niet aansprakelijk voor schade die voorkomt uit verlies, beschadiging of verkeerde bezorging van de producten.

 

12. Betaling

Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, dan is het hem niet toegestaan het werk te publiceren/ te vermenigvuldigen.